พ.ต.อ.อัศวิน นาคสวัสดิ์
ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต


HOME
ผู้บังคับบัญชา สตม.
ผู้บังคับบัญชา
ประวัติหน่วยงาน
โครงสร้าง
กำลังพล
โครงการ
กิจกรรม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เช็คเที่ยวบินสนามบินสุวรรณภูมิ
เช็คเที่ยวบินสนามบินดอนเมือง
เช็คเที่ยวบินสนามบินเชียงใหม่
เช็คเที่ยวบินสนามบินภูเก็ต
เช็คเที่ยวบินสนามบินหาดใหญ่
ข้อมูลสายการบิน
ขั้นตอนตรวจคนเข้าประเทศ
ขั้นตอนตรวจคนออกนอกประเทศ
ผ.30, ผผ.30
Visa on Arrival
ประเภทของวีซ่า
Auto Channal

หากท่านมีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และ
กฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์

If you have any information
about the Illegal, According to
Immigration law and
Trafficking Law


โปรดแจ้งที่หมายเลข
Please concate number::
0-7632-7138
0-7635-1108

--------------------------

หากท่านไม่ได้รับการบริการที่ดี
หรือมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน

If you can't get a good service
Or have any comment, suggestion, and complant.

โปรดแจ้งที่หมายเลข
Please concate number::
0-7632-7138
0-7635-1108


ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
Phuket Airport Immigration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จว.ภูเก็ต 83110
โทร.0-7632-7138